top of page

Graduate Students

Lin.png

Mengdi Lin

Doctor candidate

Lv.jpg

Wanqian Lv

Master student

Lu.jpg

Zonghuan Lu

Doctor candidate

Du.png

Zhenglin Du

Doctor candidate

Chen.png

Qing Chen

Doctor candidate

LiuYD.jpg

Yandie Liu

Master student

XiaoYi Deng

Master student

Undergraduate Students

周.png

Xinqing Zhou

Xinyuan Lv

Former group members

Xia Li, PhD

Anquan Li, PhD

Jialin Xie, PhD

Jun Yuan, PhD

Shenghua Wang, PhD

Jianda Sun, BSc

Yunyi Song, BSc

Zhengqi Tan, BSc

Yiheng Hu, BSc

Zhifeng Zeng, BSc

Ruo Tian, BSc

Houyang Xu, BSc

Baiyang Zhou, BSc

Hongyi Liu, BSc

Ronghua Wang, BSc

bottom of page